Termini u Kundizzjonijiet

Din il-paġna (flimkien mad-dokumenti msemmija fiha) tipprovdilek it-termini tal-użu (“Termini”) skont liema tista’ tuża s-servizzi tagħna relatati mal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi, meta żżur u/jew tuża bi kwalunkwe mod is-sit web ta’ Charge My Ride www.chargemyride.mt (“Sit Web”) u l-Applikazzjoni Mobbli (“App Mobbli”) relatata u kwalunkwe mezz relatat ieħor b’rabta mal-provvista tal-elettriku għall-vetturi elettriċi, u b’mod ġenerali kull meta tuża u tinteraġixxi ma’ kwalunkwe wieħed mill-istazzjonijiet tal-pilastri tal-iċċarġjar ta’ Charge My Ride disponibbli, li jinsabu f’diversi partijiet ta’ Malta u Għawdex, kollettivament msejħa s-“Servizzi”. Is-Sit Web u l-App Mobbli huma proprjetà tal-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija, u l-Intrapriża (“Ministeru”, “aħna” jew “tagħna”) jew imħaddma minnu. Referenzi għal “inti” jew “tiegħek” ifissru li inti viżitatur każwali, xi ħadd li ħoloq kont tal-utent biex jirċievi informazzjoni mingħandna, utent tas-Servizzi tagħna, detentur ta’ kont jew klijent, kif applikabbli.

Dawn it-Termini huma importanti. Jekk jogħġbok aqra dawn it-Termini bir-reqqa qabel ma tibda tuża s-Sit Web, l-App Mobbli u s-Servizzi u kun ċert li tifhem kull dispożizzjoni peress li jinkludu informazzjoni importanti dwar is-Servizzi pprovduti lilek.

Meta tuża s-Sit Web, l-App Mobbli u s-Servizzi, tindika li taċċetta u taqbel li tirrispetta dawn it-Termini. Jekk ma taqbilx ma’ dawn it-Termini, jekk jogħġbok tużax is-Sit Web, l-App Mobbli u s-Servizzi. Dawn it-Termini espliċitament jieħdu post il-ftehimiet, il-patti jew l-arranġamenti preċedenti li saru miegħek fir-rigward tas-suġġett ta’ dawn it-Termini.

KONTIJIET TAL-UTENT

Biex tagħmel użu mis-Servizzi, trid tirreġistra għal kont personali attiv (“Kont”) u żżommu. Irid ikollok mill-inqas 18-il sena biex tiftaħ Kont jew tuża s-Servizzi. Ir-reġistrazzjoni tal-kont titolbok tissottomettilna ċerta informazzjoni personali, bħal ismek, l-indirizz, in-numru tal-mowbajl, l-età u metodu ta’ pagament validu appoġġat minna. Billi taqbel mat-Termini, tikkonferma (i) li għandek mill-inqas 18-il sena u tgħix fi stat jew f’pajjiż fejn is-Servizzi jistgħu jiġu pprovduti legalment (ii) inti l-persuna li għaliha l-isem u informazzjoni oħra ġew ipprovduti għall-kont li għandek jew qed toħloq, (iii) li ma kontx sospiż jew imneħħi mis-Servizzi qabel, u (iv) li r-reġistrazzjoni tiegħek u l-użu tiegħek tas-Servizzi huma f’konformità ma’ kwalunkwe u kull liġi u regolament applikabbli. Jekk qed tuża s-Servizzi f’isem entità, organizzazzjoni jew kumpanija, tikkonferma u tiġġustifika li għandek l-awtorità li torbot lil tali organizzazzjoni ma’ dawn it-Termini u taqbel li tkun marbut ma’ dawn it-Termini f’isem tali organizzazzjoni.

Taqbel li żżomm informazzjoni preċiża, kompluta u aġġornata fil-Kont tiegħek. Jekk ma żżommx informazzjoni tal-Kont preċiża, kompluta u aġġornata, inkluż li jkollok metodu ta’ pagament invalidu jew skadut fir-rekords, jista’ jirriżulta f’tariffi addizzjonali u/jew fin-nuqqas ta’ kapaċità li taċċessa jew tuża s-Servizzi.

Inti responsabbli biex iżżomm il-kunfidenzjalità tal-kont u tal-password tiegħek. Inti responsabbli għall-awtorizzazzjoni, it-tneħħija tal-awtorizzazzjoni u l-amministrazzjoni tal-aċċess għall-Kont.

Nistgħu nużaw l-email li tipprovdilna fil-profil tal-kont tal-utent tiegħek biex nipprovdulek messaġġi ta’ servizz u aġġornamenti. Meta ssir utent, tkun qed tagħti l-kunsens tiegħek biex tirċievi dawn il-komunikazzjonijiet.

Biex timmodifika jew tittermina l-Kont jew is-Servizzi tiegħek, illoggja fuq il-portal ta’ Charge My Ride mis-Sit Web jew l-App Mobbli u segwi l-istruzzjonijiet għall-modifika u/jew it-terminazzjoni pprovduti.

Mat-terminazzjoni tas-Servizzi jew tal-Kont tiegħek, il-metodu ta’ pagament tiegħek se jintuża għal kwalunkwe ammont mhux imħallas li jkun dovut.

AĊĊESS GĦAS-SIT WEB

L-aċċess għas-Sit Web huwa permess fuq bażi temporanja, u nirriżervaw id-dritt li nirtiraw jew nemendaw l-informazzjoni u/jew is-servizzi li nipprovdu fuq is-Sit Web mingħajr avviż (ara hawn taħt).

Se nwettqu sforzi raġonevoli biex niżguraw li s-Sit Web ikun disponibbli 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa. Madankollu, mhux se nkunu responsabbli jekk, għal xi raġuni, is-Sit Web ma jkunx disponibbli f’xi ħin jew għal kwalunkwe perjodu. Is-Servizzi jistgħu ma jkunux disponibbli matul il-perjodi ta’ manutenzjoni jew matul emerġenza. Minbarra l-manutenzjoni normali, jista’ jkun hemm avvenimenti li jagħmlu s-Servizzi inaċċessibbli għal ammont limitat ta’ żmien minħabba ċirkostanzi mhux previsti.

Minn żmien għal żmien, nistgħu nirrestrinġu l-aċċess għal xi partijiet tas-Sit Web, jew għas-Sit Web kollu, għall-utenti li rreġistraw.

Jekk tagħżel jew tingħata kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-utent, password jew kwalunkwe informazzjoni speċifika oħra bħala parti mill-proċeduri ta’ sigurtà tagħna, trid tittratta tali informazzjoni bħala kunfidenzjali, u ma tridx tiddivulgaha lil xi parti terza.

Għandna d-dritt li niddiżattivaw kwalunkwe kodiċi jew password ta’ identifikazzjoni tal-utent, kemm jekk magħżul/a minnek kif ukoll jew allokat/a mingħandna, fi kwalunkwe ħin, jekk fl-opinjoni tagħna inti tkun inqast milli tikkonforma ma’ kwalunkwe waħda mid-dispożizzjonijiet ta’ dawn it-Termini. Għandna d-dritt li ma nibqgħux noffru s-Servizzi fi kwalunkwe ħin u fid-diskrezzjoni tagħna biss.

Meta tuża s-Sit Web, trid toqgħod lura milli toħloq jew tagħmel xi ħaġa elenkata taħt it-taqsima “Restrizzjonijiet tas-Servizzi; tas-Sit Web; tal-App Mobbli” ta’ dawn it-Termini.

Inti responsabbli biex tagħmel l-arranġamenti kollha meħtieġa għalik biex ikollok aċċess għas-Sit Web. Inti responsabbli wkoll biex tiżgura li l-persuni kollha li jaċċessaw is-Sit Web permezz tal-konnessjoni tal-internet tiegħek ikunu konxji minn dawn it-Termini, u li jikkonformaw magħhom.

L-UŻU TAL-APP MOBBLI

“App Mobbli” tfisser l-applikazzjoni tas-software pprovduta mill-Ministeru li tippermetti l-aċċess għas-Servizzi fuq apparati mobbli inkluż kwalunkwe software jew dokumentazzjoni ta’ partijiet terzi li tippermetti l-użu tal-applikazzjoni tas-software u kwalunkwe aġġornament li jsir disponibbli minn żmien għal żmien.

Il-Ministeru b’dan jagħtik liċenzja mhux esklużiva, mhux trasferibbli, mingħajr royalties u revokabbli għall-użu tal-App Mobbli għall-użu personali tiegħek f’konformità ma’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet u soġġetta għal kwalunkwe regola jew politika applikata minn kwalunkwe fornitur tal-app store jew operatur li l-App Mobbli tkun tniżżlet mis-sit tiegħu (“Appstore”).

It-trademarks, id-drittijiet tal-awtur, id-drittijiet tal-bażi tad-data u drittijiet oħra tal-proprjetà intellettwali kollha ta’ kwalunkwe natura tal-App Mobbli flimkien mal-kodiċi tas-software sottostanti huma proprjetà jew direttament tagħna jew inkella tal-liċenzjaturi tagħna. Aħna ma nbigħux l-App Mobbli lilek. Aħna nibqgħu dejjem is-sidien tal-App Mobbli.

B’dan qed tikkonferma li nistgħu nistabbilixxu linji gwida, prattiki u limitazzjonijiet ġenerali fir-rigward tal-użu tiegħek tal-App Mobbli. Tikkonferma wkoll li nirriżervaw id-dritt li nbiddlu kwalunkwe prattika, linja gwida u limitazzjoni ġenerali fi kwalunkwe ħin, fid-diskrezzjoni tagħna biss, b’avviż jew mingħajr avviż.

L-App Mobbli bħalissa tinsab għad-dispożizzjoni tiegħek mingħajr ħlas. Tista’ tuża l-App Mobbli sabiex tipprovdi s-servizzi tiegħek iżda ma għandekx terġa’ tbigħ jew tqassam mill-ġdid l-App Mobbli għal profitt. Nirriżervaw id-dritt li nemendaw jew nirtiraw l-App Mobbli jew nitolbu flus għall-App Mobbli jew għas-servizz li nipprovdulek, fi kwalunkwe ħin u għal kwalunkwe raġuni.

Kwalunkwe data li qed tintuża mill-App Mobbli għandha tkun soġġetta għat-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku.

Jekk ma tkunx il-pagatur tal-kont għall-apparat mobbli li jkun qed jintuża biex tiġi aċċessata l-App Mobbli, ikun preżunt li tkun irċevejt permess mingħand il-pagatur tal-kont għall-użu tal-App Mobbli. Tikkonferma, u għandek tiżgura li l-pagatur tal-kont jikkonferma, li t-termini ta’ ftehim mal-fornitur rispettiv tan-network mobbli tagħhom (“Fornitur Mobbli”) se jkomplu japplikaw meta tintuża l-App Mobbli. B’riżultat ta’ dan, il-Fornitur Mobbli jista’ jitlob lill-pagatur tal-kont iħallas biex jaċċessa s-servizzi ta’ konnessjoni tan-network għat-tul tal-konnessjoni matul l-aċċess tal-App Mobbli jew kwalunkwe tariffa ta’ parti terza bħal din li jista’ jkun hemm. Taqbel, u għandek tiżgura li l-pagatur tal-kont jaqbel, li l-pagatur tal-kont jaċċetta r-responsabbiltà għal kwalunkwe tariffa bħal din.

Kwalunkwe (a) tentattiv ta’ kkupjar, riproduzzjoni, bdil, modifika, inġinerija inversa, disassemblaġġ, dekumpilazzjoni, trasferiment, skambju jew traduzzjoni tal-App Mobbli; jew (b) il-ħolqien ta’ xogħlijiet derivattivi tal-App Mobbli ta’ kwalunkwe tip, għandu jkun strettament ipprojbit.

Se nagħmlu kull sforz possibbli biex l-App Mobbli tkun kompletament funzjonali a) fejn dan ikun teknikament fattibbli u b) fuq apparati (i) li jitqiesu bħala komuni; (ii) li jkollhom sistema operattiva komuni; (iii) li jkollhom il-komponenti tas-software kkonfigurati kif appoġġat mill-bejjiegħ tal-apparat oriġinali; (iv) li s-sistema operattiva tkun mgħammra bl-aħħar aġġornamenti.

Il-verżjoni tal-App Mobbli tista’ tiġi aġġornata minn żmien għal żmien biex iżżid l-appoġġ għal funzjonijiet u servizzi ġodda.

Aħna la niggarantixxu li l-App Mobbli se tkun aċċessibbli fuq kwalunkwe apparat speċifiku, u lanqas permezz ta’ kwalunkwe konnessjoni jew pjan ta’ servizz tal-internet speċifiku. Ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà għal kwalunkwe nuqqas ta’ disponibbiltà tal-App Mobbli jew għal kwalunkwe diffikultà jew inabbiltà li tniżżel jew li taċċessa kontenut minħabba kwalunkwe att jew ommissjoni tal-Appstore jew kwalunkwe falliment tas-sistema ta’ komunikazzjoni ieħor li jista’ jirriżulta fin-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-App Mobbli.

Tikkonferma li l-App Mobbli tista’ tiġi affettwata minn fatturi li jmorru lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna, inkluż, iżda mhux limitat għal, l-internet u n-networks mobbli li jaffettwaw direttament id-disponibbiltà tal-App Mobbli u l-kwalità tal-esperjenza tal-utent.

Notifiki Awtomatiċi (Push Notifications)

Nistgħu nibagħtu komunikazzjonijiet li jinkludu, iżda mhux limitati għal: notifiki awtomatiċi, messaġġi fuq il-mowbajl, messaġġi bi stampi, allerti, emails jew kwalunkwe tip ieħor ta’ messaġġ li jintbagħatlek permezz tal-App Mobbli. Inti għandu jkollok ir-responsabbiltà unika għal kwalunkwe u kull tariffa li tista’ tintalab mill-fornitur tas-servizzi mingħajr fili ta’ parti terza tiegħek għal kwalunkwe data, messaġġ fuq il-mowbajl, jew kwalunkwe messaġġ mingħajr fili ieħor iġġenerat mill-App Mobbli. Jekk tixtieq tagħżel li ma tirċevix notifiki awtomatiċi mill-App Mobbli, tista’ tagħmel dan permezz tal-għażla tas-settings fl-App Mobbli jew fuq l-apparat mobbli tiegħek (dan jista’ jeskludi avviżi ta’ servizz mhux frekwenti iżda importanti jew messaġġi amministrattivi). Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-fornitur tas-servizz tiegħek biex tikseb aktar informazzjoni dwar it-tariffi peress li dawn huma relatati mal-messaġġi awtomatiċi.

Ġeolokalizzazzjoni

Barra minn hekk, l-App Mobbli tuża l-funzjonalità tal-ġeolokalizzazzjoni tal-apparat mobbli tiegħek biex tittraċċa l-post eżatt tiegħek. Meta tuża l-App Mobbli, inti b’dan qed tagħti permess li naċċessaw il-funzjonalità tal-GPS tal-apparat tiegħek biex nittraċċaw il-post eżatt tiegħek. Peress li l-App Mobbli tuża funzjoni awtomatizzata biex taċċessa u tittraċċa l-post tiegħek, nistgħu nidentifikaw il-post eżatt tiegħek fi kwalunkwe ħin li l-App Mobbli tkun miftuħa fuq l-apparat tiegħek. Għalhekk huwa rrakkomandat li tagħlaq l-App Mobbli meta ma tkunx qed tużaha. Ma nagħmlu l-ebda affermazzjoni jew rappreżentazzjoni li se żżomm xi rekord tal-post tiegħek, u mhu se nerfgħu l-ebda responsabbiltà fil-konfront tiegħek, ta’ kwalunkwe persuna oħra, jew ta’ kwalunkwe parti terza oħra għal kwalunkwe telf, dannu jew qerda ta’ kwalunkwe informazzjoni dwar il-post. Mhu se nerfgħu l-ebda responsabbiltà għall-ħżin ta’ kwalunkwe informazzjoni dwar il-post, għall-iżvelar ta’ kwalunkwe informazzjoni dwar il-post, għat-tħassir ta’ kwalunkwe informazzjoni dwar il-post, jew għan-nuqqas ta’ ħżin ta’ kwalunkwe informazzjoni dwar il-post.

Minn żmien għal żmien, jistgħu jinħarġu aġġornamenti tal-App Mobbli permezz tal-Appstore. Skont l-aġġornament, jista’ jkun li ma tkunx tista’ tuża l-App Mobbli sakemm tkun niżżilt jew għamilt streaming tal-aħħar verżjoni tal-App Mobbli u tkun aċċettajt kwalunkwe terminu ġdid.

Fi kwalunkwe ħin nistgħu nitterminaw l-użu tal-App Mobbli billi nagħtuk avviż ta’ terminazzjoni minn qabel. Ma’ kwalunkwe terminazzjoni: (a) id-drittijiet u l-liċenzji li jingħatawlek b’dan għandhom jintemmu; (b) trid twaqqaf l-użu kollu tal-App Mobbli.

Mingħajr preġudizzju għat-termini l-oħra dwar il-limitazzjoni tar-responsabbiltà u ċ-ċaħda ta’ responsabbiltà tal-garanziji stabbiliti hawnhekk, ma aħna responsabbli għall-ebda ħsara jew tibdil fit-tagħmir tiegħek inkluż, iżda mhux limitat għal, tagħmir tal-kompjuter, apparat miżmum fl-idejn jew telefowns mobbli bħala riżultat tal-installazzjoni jew l-użu tal-App Mobbli.

Aħna ma għandniex ninżammu responsabbli fil-każ ta’ kwalunkwe ħsara teknika li tinqala’ waqt l-użu tal-App Mobbli li tirriżulta mit-tniżżil ta’ applikazzjonijiet oħra, kwalunkwe ħsara teknika, użu ħażin tal-apparat tiegħek, il-ħajja tal-batterija, problemi bil-konnettività jew kwalunkwe fattur ieħor li jista’ jiġri u li huwa lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna.

L-IPPREZZAR, IL-KONTIJIET U L-PAGAMENTI

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, nirriżervaw id-dritt li nistabbilixxu u nirrevedu l-ipprezzar u t-tariffi tal-iċċarġjar, jew it-tariffi bbażati fuq l-użu, fi kwalunkwe ħin fid-diskrezzjoni tagħna għal kull sessjoni ta’ ċċarġjar. Se nagħmlu kull sforz possibbli biex ninfurmawk dwar bidliet materjali fit-tariffi u fl-ipprezzar li jistgħu japplikaw għalik, dment li inti tkun responsabbli għal kwalunkwe tariffa mġarrba fil-Kont tiegħek irrispettivament mill-għarfien tal-ipprezzar tiegħek. It-tariffi kollha li tħallas huma finali u mhux rimborżabbli, sakemm ma jkunx stabbilit mod ieħor minna.

B’mod ġenerali, kull darba li tibda sessjoni ta’ ċċarġjar, se niġbru l-pagament mill-metodu ta’ pagament li inti għażilt fil-Kont tiegħek. Kull sessjoni ta’ pagament tinġabar fl-istess jum tas-sessjoni ta’ ċċarġjar applikabbli. Jekk ma nistgħux niġbru l-pagament fid-data u l-ħin tas-sessjoni tal-iċċarġjar, nirriżervaw id-dritt, li għandu jiġi eżerċitat fid-diskrezzjoni tagħna biss, li niddiżattivaw l-aċċess tiegħek għas-Servizzi mingħajr avviż minn qabel.

SERVIZZI TA’ ĊĊARĠJAR

Restrizzjonijiet fuq il-Proprjetà tal-Ospitant

Il-pilastru tal-iċċarġjar ta’ Charge My Ride jista’ jkun jinsab u jiġi ospitat fuq il-proprjetà ta’ parti terza (l-“Ospitant”). Bħala tali, taqbel li tosserva u timxi ma’ kwalunkwe u kull regola stabbilita mill-Ospitanti li hija relatata mal-proprjetà tagħhom u l-użu tal-pilastru tal-iċċarġjar ta’ Charge My Ride fuq tali proprjetajiet tal-Ospitant, inklużi iżda mhux limitati għal, imġiba ġenerali tal-klijent jew tal-viżitatur, restrizzjonijiet fuq il-parkeġġ, limitazzjonijiet fuq il-ħin tal-parkeġġ, u sigħat ta’ tħaddim. Inti esklużivament responsabbli għal kwalunkwe dannu, tariffa, penali jew telf ikkawżat min-nuqqas ta’ konformità tiegħek ta’ kwalunkwe regola tal-Ospitant.

Assistenza u Appoġġ

Fil-każ ta’ kwalunkwe ħsara fit-tagħmir jew problema teknika oħra bil-Kont tiegħek jew b’pilastru tal-iċċarġjar ta’ Charge My Ride, jekk jogħġbok ċempel fuq +356 2779 9299 jew fuq in-numru ta’ kuntatt li jinsab fuq il-pilastru tal-iċċarġjar ta’ Charge My Ride.

RESTRIZZJONIJIET TAS-SERVIZZI; TAS-SIT WEB; TAL-APP MOBBLI

Tista’ tuża s-Servizzi, is-Sit Web u l-App Mobbli biss għal skopijiet legali. Ma tistax tuża s-Sit Web/l-App Mobbli:

 • B’xi mod li jikser kwalunkwe liġi jew regolament applikabbli.
 • Bi kwalunkwe mod li jkun illegali jew frodulenti, jew li jkollu kwalunkwe skop jew effett illegali jew frodulenti.
 • Bi kwalunkwe mod li jista’ jikser id-drittijiet tagħna jew id-drittijiet ta’ partijiet terzi;
 • Biex ittella’, tibgħat jew ixxerred kwalunkwe informazzjoni fuq jew permezz tas-Sit Web/l-App Mobbli li tkun oxxena, diffamatorja jew li b’xi mod tagħmel ħsara;
 • Biex tikseb jew biex tipprova tikseb aċċess mhux awtorizzat għas-Sit Web/l-App Mobbli;
 • Biex tbiddel, tħassar jew tinterferixxi b’xi mod mas-Sit Web/l-App Mobbli;
 • Biex tittrażmetti b’mod konxju kwalunkwe data, tibgħat jew ittella’ kwalunkwe materjal li jkun fih viruses, Trojan horses, worms, time-bombs, loggers ta’ dak li tittajpja, spyware, adware jew kwalunkwe programm ieħor li jikkawża ħsara jew kodiċi tal-kompjuter simili ddisinjat biex jaffettwa b’mod negattiv it-tħaddim ta’ kwalunkwe software jew hardware tal-kompjuter;
 • Biex tipprova tikseb aċċess mhux awtorizzat għal kwalunkwe parti jew karatteristika tas-Servizzi, jew kwalunkwe sistema jew network ieħor konness mas-servizzi jew ma’ kwalunkwe server tal-Ministeru, jew għal kwalunkwe wieħed mis-servizzi offruti fuq jew permezz tas-Sit Web/l-App Mobbli, permezz ta’ hacking, estrazzjoni tal-passwords (mining) jew kwalunkwe mezz illeġittimu ieħor;
 • Biex teżamina, tiskennja jew tittestja l-vulnerabbiltà tas-Sit Web/tal-App Mobbli, inklużi s-Servizzi jew kwalunkwe network konness mas-Sit Web/l-App Mobbli, u lanqas biex tikser il-miżuri ta’ sigurtà jew ta’ awtentikazzjoni fuq is-Sit Web/l-App Mobbli, inklużi s-servizzi jew kwalunkwe network konness mas-Sit Web/mal-App Mobbli, inklużi s-Servizzi;
 • Biex twettaq tfittxija inversa, tintraċċa jew tfittex biex tintraċċa s-sors ta’ kwalunkwe informazzjoni dwar kwalunkwe utent jew viżitatur ieħor tas-Sit Web/l-App Mobbli, jew kwalunkwe klijent ieħor tal-Ministeru, inkluż kwalunkwe kont ta’ servizz li ma jkunx proprjetà tiegħek jew li tisfrutta s-Sit Web/l-App Mobbli jew kwalunkwe servizz jew informazzjoni li ssir disponibbli jew offruta minn jew permezz tas-Sit Web/l-App Mobbli, bi kwalunkwe mod fejn l-għan ikun li tiġi żvelata kwalunkwe informazzjoni, inkluża iżda mhux limitata għall-identifikazzjoni jew l-informazzjoni personali, minbarra l-informazzjoni tiegħek stess, kif previst mis-Sit Web/mill-App Mobbli jew minn kwalunkwe servizz ipprovdut permezz tas-Sit Web/l-App Mobbli;
 • Biex toħloq headers iffalsifikati jew b’xi mod ieħor timmanipula l-identifikaturi sabiex taħbi l-oriġini ta’ kwalunkwe messaġġ jew komunikazzjoni li tibgħat lill-Ministeru fuq jew permezz tas-Sit Web/l-App Mobbli jew kwalunkwe servizz offrut fuq jew permezz tas-Sit web/l-App Mobbli. Ma tistax tagħmel tabirruħek li inti, jew li tirrappreżenta lil, xi ħadd ieħor, jew li tagħmilha ta’ kwalunkwe persuna jew entità oħra sakemm ma tkunx awtorizzat.

Nirriżervaw id-dritt li niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek lil kwalunkwe awtorità kompetenti tal-infurzar tal-liġi fil-każ ta’ ksur tal-paragrafu preċedenti.

Taqbel ukoll:

 • Li ma tirriproduċix, tidduplika, tikkopja jew tbigħ mill-ġdid xi parti mis-Sit Web/l-App Mobbli bi ksur tad-dispożizzjonijiet tat-Termini.
 • Li ma taċċessax mingħajr awtorità, tinterferixxi ma’, tagħmel ħsara jew tfixkel:
 1. kwalunkwe parti mis-Sit Web/l-App Mobbli;
 2. kwalunkwe tagħmir jew network li fuqu jinsab is-Sit Web/l-App Mobbli;
 • kwalunkwe software użat fil-forniment tas-Sit Web/l-App Mobbli; jew
 1. kwalunkwe tagħmir jew network jew software li jkun proprjetà ta’ kwalunkwe parti terza jew użat minnha.
 • Li ma tuża l-ebda “page-scrape”, “robot”, “spider” jew apparat awtomatiku, programm, algoritmu jew metodoloġija oħra, jew kwalunkwe proċess manwali simili jew ekwivalenti, biex taċċessa, takkwista, tikkopja jew timmonitorja kwalunkwe parti mis-Servizzi jew kwalunkwe kontenut ipprovdut permezz ta’ dan is-Sit Web jew l-App Mobbli, jew bi kwalunkwe mod tirriproduċi jew tevita l-istruttura tan-navigazzjoni jew il-preżentazzjoni tas-servizzi jew ta’ kwalunkwe kontenut, biex tikseb jew tipprova tikseb kwalunkwe materjal, dokument jew informazzjoni permezz ta’ kwalunkwe mezz li ma jkunx disponibbli apposta permezz tas-Sit Web/tal-App Mobbli. Aħna nirriżervaw id-dritt nipprojbixxu kwalunkwe attività bħal din.
 • Li ma twettaq l-ebda azzjoni li timponi tagħbija kbira mhux raġonevoli jew sproporzjonata fuq l-infrastruttura tas-Sit Web, l-App Mobbli jew kwalunkwe waħda mis-sistemi jew min-networks tagħna, jew kwalunkwe sistema jew network konness mas-Sit Web jew mal-App Mobbli.
 • Li ma tuża l-ebda apparat, software jew rutina biex tinterferixxi jew tipprova tinterferixxi fl-operat normali tas-Sit Web jew tal-App Mobbli, inklużi s-Servizzi, jew kwalunkwe tranżazzjoni li tkun qed titwettaq fuq is-Sit Web jew l-App Mobbli ma’ kwalunkwe persuna jew entità oħra li tuża s-sit web, inklużi s-servizzi.

Barra minn hekk, ma tistax tuża s-Servizzi (i) bi kwalunkwe mod li jista’ jikkawża ħsara, fastidju, inkonvenjent, ħsara jew li jaffettwa b’mod negattiv kwalunkwe reputazzjoni jew proprjetà tagħna, inkluż il-pilastri tal-iċċarġjar ta’ Charge My Ride, jew (ii) bi kwalunkwe mod ipprojbit minn dawn it-Termini, kwalunkwe terminu supplimentari jew politika oħra tal-Ministeru. Barra minn hekk, ma tistax tipprova ssewwi, timmodifika fiżikament, twettaq inġinerija inversa, jew tikseb kodiċi tas-sors minn kwalunkwe pilastru tal-iċċarġjar ta’ Charge My Ride. Tikkonferma u taqbel li l-manifattur tal-pilastri u tat-tagħmir tal-iċċarġjar kollu ta’ Charge My Ride jirriżerva d-dritt, it-titolu, l-interess fi u l-proprjetà intellettwali kollha assoċjata mal-pilastri u t-tagħmir tal-iċċarġjar ta’ Charge My Ride u li ma għandek tieħu l-ebda azzjoni li tikkawża, jew tippermetti permezz ta’ nuqqas ta’ azzjoni, kwalunkwe indeboliment ta’ kwalunkwe dritt, titolu u interess tal-manifattur f’tali proprjetà intellettwali u li b’xi mod ieħor tirrispetta d-drittijiet legali tal-manifattur.

ID-DRITTIJIET TAL-PROPRJETÀ INTELLETTWALI

Aħna s-sidien jew id-detenturi tal-liċenzja tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali kollha fis-Sit Web u fl-App Mobbli, u tal-materjal ippubblikat fuqhom. Dawn ix-xogħlijiet huma protetti mil-liġijiet u t-trattati dwar id-drittijiet tal-awtur madwar id-dinja kollha. Dawn id-drittijiet kollha huma riżervati.

Tista’ tistampa kopji, u tista’ tniżżel estratti, ta’ kwalunkwe paġna/paġni mis-Sit Web u mill-App Mobbli għar-referenza personali tiegħek u tista’ tiġbed l-attenzjoni ta’ oħrajn fl-organizzazzjoni tiegħek għall-materjal stampat fuq is-Sit Web u fuq l-App Mobbli.

Ma tridx timmodifika l-kopji stampati jew diġitali ta’ kwalunkwe materjal li tkun stampajt jew niżżilt bi kwalunkwe mod, u ma trid tuża l-ebda immaġni, ritratt, sekwenza ta’ vidjows jew tal-awdjo jew kwalunkwe grafika separatament minn kwalunkwe test li jakkumpanjaha.

Jekk tistampa, tikkopja jew tniżżel kwalunkwe parti mis-sit web bi ksur ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet għall-użu, id-dritt tiegħek li tuża s-sit web jieqaf minnufih u, fuq għażla tagħna, għandek tirritorna jew teqred kwalunkwe kopja tal-materjali li tkun għamilt.

KOOPERAZZJONI MAL-AWTORITAJIET TAL-INFURZAR TAL-LIĠI U TAL-GVERN U D-DIVULGAZZJONIJIET MEĦTIEĠA

B’dan qed tikkonferma li għandna d-dritt li ninvestigaw kwalunkwe lment u li nieħdu kwalunkwe azzjoni dwar ksur irrapportat ta’ dawn it-Termini, li għandu jinkludi iżda mhux limitat għal ksur tad-drittijiet tal-privatezza, tal-proprjetà intellettwali, u ta’ kwistjonijiet ta’ sigurtà tas-sit web, sa fejn tippermetti l-liġi. Nistgħu nirrapportaw ksur lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, lir-regolaturi jew lil awtorità kompetenti oħra fil-prosekuzzjoni tal-utenti li jiksru dawn it-Termini, u ninvolvuhom u nikkooperaw magħhom.

B’dan qed tikkonferma li ma għandna l-ebda obbligu li nimmonitorjaw l-aċċess tiegħek għas-Sit Web/l-App Mobbli jew għas-Servizzi, jew l-użu tagħhom, madankollu, għandna d-dritt li nagħmlu dan għall-fini li noperaw is-Sit Web/l-App Mobbli, biex niżguraw il-konformità ma’ dawn it-Termini jew biex nikkonformaw mal-liġijiet u mar-regolamenti applikabbli jew mal-ordni jew mar-rekwiżit ta’ qorti, ta’ awtorità amministrattiva jew ta’ korp governattiv jew regolatorju ieħor.

Tikkonferma u taqbel li nistgħu niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek, l-Indirizz IP, l-informazzjoni dwar it-traffiku jew kwalunkwe informazzjoni oħra relatata mal-Kont tiegħek jew mal-użu tas-Sit Web/l-App Mobbli jew tas-Servizzi tagħna jekk ikun meħtieġ li jsir dan permezz ta’ kwalunkwe liġi jew regolament, kwalunkwe ordni tal-qorti, proċess legali, inkluż ir-risposta għal kwalunkwe talba tal-gvern jew jekk nemmnu li tali azzjoni hija meħtieġa biex (a) nikkonformaw mal-liġi jew mal-proċess legali nnotifikat lilna biex ninvestigaw, nipprevjenu jew nieħdu azzjoni rigward attivitajiet illegali suspettati jew reali, (b) ninfurzaw dawn it-Termini, nieħdu prekawzjonijiet kontra r-responsabbiltà, ninvestigaw u niddefendu lilna nfusna kontra kwalunkwe affermazzjoni jew allegazzjoni ta’ parti terza, jew nipproteġu l-integrità tas-Sit Web/tal-App Mobbli tagħna; jew (c) neżerċitaw jew nipproteġu d-drittijiet, il-proprjetà jew is-sikurezza għalina, għall-utenti tagħna jew għal oħrajn.

LIMITAZZJONI TAR-RESPONSABBILTÀ

Il-materjal muri fuq is-Sit Web/l-App Mobbli huwa pprovdut mingħajr l-ebda garanzija, kundizzjoni jew obbligu fir-rigward tal-preċiżjoni tiegħu.

Sa fejn permess mil-liġi, aħna, kwalunkwe kontributur identifikat (inklużi entitajiet fil-Gvern ta’ Malta) u partijiet terzi marbuta magħna b’dan jeskludu espliċitament:

 • Il-kundizzjonijiet, il-garanziji u t-termini l-oħra kollha li jistgħu jkunu implikati mod ieħor mil-liġi.
 • Kwalunkwe responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew dannu dirett, indirett jew konsegwenzjali mġarrab minn kwalunkwe utent b’rabta mas-suġġett ta’ dawn it-Termini, kwalunkwe żball jew ommissjoni mis-Sit Web/l-App Mobbli jew mis-Servizzi miksuba minnhom, jew b’rabta mal-użu, l-interruzzjoni, in-nuqqas ta’ disponibbiltà, l-inabbiltà tal-użu, jew ir-riżultati tal-użu tas-Sit Web/tal-App Mobbli u ta’ kwalunkwe karatteristika jew kontenut tagħha, kwalunkwe sit web marbut magħhom u kwalunkwe materjal ippubblikat fuqu, inkluż, mingħajr limitazzjoni, kwalunkwe responsabbiltà għal: telf ta’ introjtu jew dħul; telf ta’ negozju; telf ta’ profitti jew kuntratti; telf ta’ tfaddil antiċipat; telf ta’ data; telf ta’ avvjament; ħela ta’ ħin tal-maniġment jew tal-uffiċċju; u għal kwalunkwe telf jew dannu ieħor ta’ kwalunkwe tip, li jinqala’ bi kwalunkwe mod u jekk ikkawżat minn tort (inkluża negliġenza), ksur ta’ kuntratt jew mod ieħor, anke jekk prevedibbli.

Dan ma jaffettwax ir-responsabbiltà tagħna għal kwalunkwe responsabbiltà oħra li ma tistax tiġi eskluża jew limitata skont il-liġi applikabbli.

INDENNIZZ

Taqbel li tindennizza u ma żżommx responsabbli lilna u lill-uffiċjali, l-impjegati, il-kuntratturi u l-aġenti rispettivi tagħna għal u kontra l-azzjonijiet kollha ta’ partijiet terzi, il-kawża tal-azzjoni, it-talbiet, id-domandi, it-telf, il-kostijiet, id-danni, in-nuqqasijiet, is-sentenzi, l-obbligazzjonijiet, il-penali, il-multi, il-valutazzjonijiet u l-ispejjeż (inklużi, mingħajr limitazzjonijiet tat-tariffi u kostijiet ta’ litigazzjoni tal-avukat) li huma jew xi wieħed minnhom isofri jew iġarrab jew li jirriżultaw minn, jew b’rabta ma’: (i) korriment personali, ħsara fuq il-persuna, inkluż korriment fatali jew telf ta’ proprjetà, jew ħsara lilha, ta’ kwalunkwe persuna jew entità tkun xi tkun (inklużi l-partijiet hawnhekk) li tirriżulta minn jew b’rabta miegħek, jew ma’ kwalunkwe persuna li tuża l-kredenzjali tiegħek biex taċċessa l-kont (ii) l-użu negliġenti tiegħek tas-Servizzi (iii) kwalunkwe ksur minnek ta’ kwalunkwe rappreżentazzjoni, garanzija, ftehim, obbligu jew patt magħmul minnek inkluż fi kwalunkwe ftehim, formola, ċertifikat, dokument, skeda, anness jew informazzjoni oħra relatata ma’ dan jew mogħtija skont dan, kwalunkwe affermazzjoni, litigazzjoni, investigazzjoni, jew proċediment reali jew prospettiv relatat ma’ kwalunkwe waħda minn dawn ta’ hawn fuq, kemm jekk ibbażata fuq ftehim, tort jew kwalunkwe teorija oħra kemm jekk imressqa minn parti terza kif ukoll minnek, jew (v) l-użu tiegħek tas-Sit Web/tal-App Mobbli.

ĊAĦDA TA’ GARANZIJA

Is-Servizzi jiġu pprovduti “kif inhuma” u “kif disponibbli”. Il-garanziji u r-rappreżentazzjonijiet kollha, espressi, implikati, jew statutorji, inkluż iżda mhux limitat għal, nuqqas ta’ ksur u l-garanziji simili l-oħra kollha b’dan huma ddikjarati espressament fir-rigward ta’ (i) is-Servizz (ii) l-informazzjoni, il-kontenut u d-dokumenti minn jew permezz tas-Sit Web/l-App Mobbli u (iii) il-pilastri u t-tagħmir tal-iċċarġjar tal-Ministeru, ħlief kif stabbilit f’dawn it-Termini. Ma nwettqu l-ebda rappreżentazzjoni jew garanzija fir-rigward tal-affidabbiltà, il-puntwalità, il-kwalità, l-adegwatezza, jew id-disponibbiltà tas-Servizzi jew ta’ kwalunkwe servizz jew prodott mitlub permezz tal-użu tas-Servizzi jew li s-Servizzi se jkunu mingħajr interruzzjoni, disponibbli jew operazzjonali fi kwalunkwe post partikolari jew fi kwalunkwe ħin partikolari, jew li jkunu mingħajr żbalji jew mingħajr viruses.

Aħna ma niggarantux il-kwalità, l-adegwatezza, is-sikurezza jew il-kapaċità tan-negozjanti jew tal-fornituri ta’ servizzi ta’ partijiet terzi. Taqbel li r-riskju kollu li jinħoloq mill-użu tiegħek tas-Servizzi, u kwalunkwe servizz jew prodott mitlub b’rabta miegħu, jibqa’ biss għalik, sal-limitu massimu permess skont il-liġi applikabbli.

Barra minn hekk, niddikjaraw, u inti tikkonferma li l-garanziji u l-kundizzjonijiet implikati kollha huma esklużi sal-massimu permess mil-liġi. Għandek tinnota b’mod partikolari:

 • Is-servizzi pprovduti permezz tas-Sit Web/l-App Mobbli mhumiex maħsuba biex jikkostitwixxu dikjarazzjoni definittiva jew sħiħa tal-liġi dwar kwalunkwe suġġett.
 • Is-servizzi pprovduti permezz tas-Sit Web/l-App Mobbli mhumiex maħsuba biex jikkostitwixxu parir legali fi kwalunkwe sitwazzjoni speċifika.
 • Is-servizzi pprovduti permezz tas-Sit Web/l-App Mobbli jinkludu informazzjoni u riżorsi arkivjati, li jistgħu jkunu żbaljati jew skaduti.
 • Is-servizzi pprovduti permezz tas-Sit Web/l-App Mobbli, u l-mezzi tagħna biex inwassluhom jistgħu jkunu inkompatibbli mas-software jew mal-konfigurazzjoni tal-kompjuter tiegħek.

KONTENUT TA’ PARTIJIET TERZI; NEGOZJANTI

Aħna nistgħu nirreklamaw ċerti offerti minn fornituri ta’ partijiet terzi (“Negozjanti”) b’rabta mas-Sit Web jew l-App Mobbli. Tifhem li ma noperawx jew ma nikkontrollawx il-prodotti jew is-servizzi offruti jew ipprovduti min-Negozjanti u ma aħniex responsabbli għall-informazzjoni li tipprovdi lin-Negozjanti. Il-ftehimiet, ir-regoli, il-politiki kollha (inklużi l-politiki dwar il-privatezza), u l-proċeduri operattivi tan-negozjanti se japplikaw għalik meta tkun qed tuża kwalunkwe sit tan-Negozjanti. In-Negozjanti huma responsabbli għall-aspetti kollha tal-ipproċessar tal-ordnijiet, l-eżekuzzjoni, il-kontijiet u s-servizz tal-klijenti. Ma aħniex parti mit-tranżazzjonijiet li saru bejnek u bejn kwalunkwe Negozjant. Il-Ministeru u n-Negozjanti huma kuntratturi indipendenti u l-ebda parti ma għandha l-awtorità li tagħmel xi rappreżentazzjoni jew impenn f’isem l-ieħor. Inti taqbel li l-użu jew ix-xiri minn tali Negozjanti huwa b’riskju għalik biss u huwa mingħajr garanziji ta’ kwalunkwe tip għalina, espressi, implikati, jew b’xi mod ieħor, inkluż iżda mhux limitat għal garanziji ta’ titolu, adegwatezza għall-użu, affidabbiltà jew nuqqas ta’ ksur. Fl-ebda ċirkostanza ma aħna responsabbli għal kwalunkwe dannu li jinħoloq mit-tranżazzjonijiet bejnek u bejn kwalunkwe negozjant, kwalunkwe informazzjoni li tidher fuq is-sit web tan-negozjanti, jew kwalunkwe sit ieħor marbut mas-Sit Web tagħna jew kwalunkwe prodott jew servizz ta’ tali negozjanti.

BIDLIET FIS-SIT WEB/L-APP MOBBLI

Aħna għandna l-għan li naġġornaw is-Sit Web u l-App Mobbli regolarment u nistgħu nbiddlu l-kontenut fi kwalunkwe ħin. Jekk ikun hemm il-ħtieġa, nistgħu nissospendu l-aċċess għas-sit web, jew nagħlquh b’mod indefinit. Kwalunkwe materjal fuq is-sit web jista’ jkun skadut fi kwalunkwe ħin partikolari, u ma għandna l-ebda obbligu li naġġornaw tali materjal.

DATA PERSONALI

Il-Politika dwar il-Privatezza fuq is-Sit Web tagħna tifforma parti integrali minn dawn it-Termini u għalhekk b’dan taċċetta wkoll it-termini tal-Politika dwar il-Privatezza. Id-dettalji, inkluż il-mod li bih nipproċessaw id-data personali tiegħek huma stabbiliti f’din il-Politika dwar il-Privatezza.

COOKIES

Cookie tas-sessjoni hija data speċifika li tinħażen fuq il-kompjuter tiegħek, u li tiskadi ladarba tagħlaq il-brawżer tal-internet tiegħek. Is-sit web juża l-cookies tas-sessjoni biex jidentifika b’mod temporanju l-azzjonijiet tal-utenti meta jużaw is-sit web, inklużi s-servizzi. Cookie tas-sessjoni hija informazzjoni maħżuna fil-cache tal-brawżer tiegħek li hija disponibbli biss għas-sit web għad-durata tal-ħin li jkun miftuħ il-brawżer tiegħek (sessjoni) meta taċċessa s-sit web jew is-servizzi u l-ebda sit ieħor ma jista’ jitlob din l-informazzjoni. Meta tuża s-Sit Web, l-App Mobbli jew is-Servizzi, tagħti kunsens għall-ħżin tal-cookies fuq il-kompjuter personali tiegħek. Sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni maħżuna mill-cookie tas-sessjoni titneħħa mill-cache fuq il-kompjuter personali tiegħek, huwa rrakkomandat ħafna li tagħlaq il-brawżer tiegħek meta tieqaf tuża s-Sit Web jew is-servizzi. Għal aktar informazzjoni dwar il-Cookies, jekk jogħġbok aqra l-Politika dwar il-Privatezza tagħna.

SIGURTÀ

Mhu se nkunu responsabbli għall-ebda telf jew ħsara kkawżata minn attakk distribwit li jwaqqaf is-servizz, viruses jew materjal ieħor teknoloġikament dannuż li jista’ jinfetta t-tagħmir tal-kompjuter, il-programmi tal-kompjuter, jew apparat, data jew materjal proprjetarju ieħor tiegħek minħabba l-użu tiegħek tas-Sit Web/tal-App Mobbli jew għat-tniżżil tiegħek ta’ kwalunkwe materjal ippubblikat fuqu, jew fuq kwalunkwe sit web marbut miegħu.

LIĠI REGOLATORJA

Dawn it-Termini għandhom ikunu rregolati mil-Liġijiet ta’ Malta, u interpretati f’konformità magħhom, u b’dan huwa miftiehem u aċċettat b’mod irrevokabbli li l-Qorti ta’ Malta għandu jkollha ġuriżdizzjoni esklużiva biex issib rimedju għal kwalunkwe pretensjoni, differenza jew tilwima (inkluż mingħajr limitazzjonijiet talbiet għal tpaċija jew kontrotalbiet) li jistgħu jirriżultaw minn tali Termini jew li huma marbuta magħhom.

LINKS GĦAL SITI WEB OĦRA

Meta s-Sit Web jew l-App Mobbli jkun fiha links għal siti u riżorsi oħra pprovduti minn partijiet terzi, dawn il-links jiġu pprovduti għall-informazzjoni tiegħek biss. Ma għandna l-ebda kontroll fuq il-kontenut ta’ dawk is-siti jew ir-riżorsi u ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà għalihom jew għal kwalunkwe telf jew dannu li jista’ jirriżulta mill-mod li tużahom.

LINKS GĦAS-SIT WEB/L-APP MOBBLI

Tista’ toħloq link għas-Sit Web/l-App Mobbli, dment li tagħmel dan b’mod li jkun ġust u legali u ma jagħmilx ħsara lir-reputazzjoni tagħna jew li ma jiħux vantaġġ minnha, iżda ma tistax tistabbilixxi link b’tali mod li tissuġġerixxi kwalunkwe forma ta’ assoċjazzjoni, approvazzjoni, jew qbil min-naħa tagħna fejn dan ma jeżistix. Aħna nirriżervaw id-dritt li nirtiraw il-permess biex toħloq link mingħajr avviż.

Is-Sit Web ma jrid jidher fuq l-ebda sit ieħor.

L-aħħar aġġornament: 22 ta’ Ottubru 2021